YERMAM ÜYELİĞİ

Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği’nin (YERMAM) kuruluşu, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak amacına dayanmaktadır. Bu nedenle yer bilimleri, madencilik ve metalürji (cevher hazırlama, cevher zenginleştirme) alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek, UMREK ile işbirliği yapmak ve konusunda uluslararası faaliyetlerde bulunmak üzere 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu (UMREK) tarafından geliştirilen UMREK Kodu, CRIRSCO tarafından uluslararası standartlara uygun olarak kabul edilmiştir. Bu kodları kullanarak çalışacak ve rapor hazırlayacak olan UMREK Sertifikası sahibi Yetkin Kişiler (YK/CP/QP), bağımsız, etik kuralları olan, üyeleri üzerinde denetleme mekanizması kurulmuş profesyonel bir organizasyonun üyeleri arasından belirlenecektir. Bu profesyonel organizasyon YERMAM ile sağlanmış olmaktadır. YERMAM profesyonel üyeleri arasından belirlenecek ve UMREK tarafından onaylanacak yetkinliğe sahip olan “Yetkin Kişiler”in (YK) imzası olan; maden arama, maden kaynak ve rezerv tahminleri, bunların dayanak teşkil ettiği kapsam, ön fizibilite  ve fizibilite gibi teknik çalışmalar, finans kurumları, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından kabul görecektir. Böylelikle Türkiye profesyonellerinin küresel yerbilimleri ve madencililik camiasına entegrasyonu sağlanacaktır. 

YERMAM’in birincil önceliği, sektör uzmanlarının dünyadaki en iyi raporlama uygulamalarıyla uyumlu olan UMREK Kodu ile daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk Profesyonellerinin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Ulusal, özel, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşu olan YERMAM’ın üye, profesyonel üye, onursal üye, kurumsal üye, fahri üye olarak da öğrenci ve aday üyelik statüleri bulunmaktadır. 

YERMAM, başta üyeleri olmak üzere, yerbilimleri, maden ve metalurji profesyonellerinin, CRIRSCO ve UMREK standartları göz önünde bulundurularak sürekli mesleki gelişimleri ile ilgili eğitim ve diğer gerekli çabaları göstermek üzere yapılandırılmıştır.           

Eğitimlerimiz, UMREK ve diğer CRIRSCO uyumlu Kodları, maden arama, veri tabanı yönetimi, maden kaynak ve rezerv tahmini, Kalite Güvence/Kalite Kontrol, Etik, Maden Hukuku, Çevre, İSG, Halkla İlişkiler, sektördeki en iyi uygulamalar ve güncel teknik konulardaki gelişmelerin de dahil olduğu madencilik sektörünü ilgilendiren birçok konuyu  içerecektir. Rezerv tahmini, üç boyutlu modellemeden başlayarak, üretimin tüm aşamalarını, izabeden önceki cevher hazırlama ve zenginleştirmeyi,  ocak kapatmaya kadar ki tüm süreçleri değerlendirmeyi gerektirmektedir.       

YERMAM’a üyelik için doğrudan madencilik yapmak gerekmemektedir. Madencilik dendiğinde, arama, üretim ve cevher zenginleştirme gelmekte ise de; bunların dışında yerbilimleri, madencilik ve metalürji (cevher hazırlama, cevher zenginleştirme) alanında faaliyet gösteren çevre, iş sağlığı ve güvenliği, finans, makine, elektrik, inşaat, hukuk, mevzuat, halkla ilişkiler, eğitim ve öğretim, turizm, sağlık ve benzeri madenciliğe dokunan her tür faaliyet içinde olan kişiler YERMAM’a üye olabilirler. YERMAM’a üyelik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Üyelik, YERMAM Üyelik Yönergesinin Genel Hükümleri içeren 1.2. maddesinde şu şekilde yer almaktadır.

Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin, YERMAM Üyelik Yönergesinde belirlenen üyelik kriterlerini taşıyan, birlik tüzüğüne ve etik kurallar dahil birlik tarafından çıkartılacak kurallara uymayı yazılı taahhüt eden, yerbilimleri, madencilik ve metalürji (cevher zenginleştirme) alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile çalışanları YERMAM’a üye olabilir.”


YERMAM Üyelik Koşulları:

 • Dil, din, ırk, cinsiyet v.b. ayrımı gözetmeksizin, birlik tüzüğüne ve etik kurallar dahil birlik tarafından çıkartılacak kurallara uymayı yazılı olarak taahhüt etmek,
 • Kurumsal ve onursal üyeler hariç, en az lisans seviyesinde eğitimli olmak (T.C. vatandaşları için YÖK denkliği)
 • Mesleğinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak,
 • Faaliyetlerini madencilik ağırlıklı olarak yürütmekte olmak.
 • Mesleki gelişime açık olmak,
 • YERMAM Etik kurallarına uymaya hazır olmak.

Not: Üyelik aidatını düzenli ödemek, YERMAM’a duyulan aidiyetin göstergesidir. Onursal ve fahri (aday ve öğrenci) üyeler, aidat ödemekten muaftır.


YERMAM’da beş üyelik türü bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Üye
 2. Profesyonel Üye
 3. Kurumsal Üye
 4. Onursal Üye
 5. Fahri üye olarak Aday ve Öğrenci üye

1.ÜYE

Her bireysel YERMAM üyesi, potansiyel bir UMREK Yetkin Kişisi adayıdır. Bunun dışında sadece üye kalarak mesleki gelişimi ile ilgili etkinliklere katılmak isteyenler de YERMAM üyesi olabilmektedir. En az lisans seviyesinde eğitimli, mesleğinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip, faaliyetleri madencilik ağırlıklı olan, YERMAM kurallarına uymayı kabul eden her birey, YERMAM üyeliği için başvurabilmektedir. Başvuruda gerekli belgeler ilgili yönergede bulunmaktadır. YERMAM üyeliği için T.C. vatandaşı olma kuralı yoktur.

YERMAM Üyeliğine Başvurmak İçin Gereken Belgeler:

 • Üyelik Başvuru Formu
 • Nufus Cüzdanı (T.C.uyruklular) veya Pasaport Fotokopisi (T.C.uyruklu olmayanlar)
 • Lisans Diploması Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
 • Özgeçmiş,
 • Mesleki gelişimi ile ilgili belge ve dokümanlar,
 • 2 adet YERMAM üyelerine ait Referans Mektubu.
 • KVKK (Kişisel Verileri Koruma kanunu) Açık Rıza Beyanını İmzalamak (YERMAM KVKK Yönergesi, Bilgilendirme Metni ve Başvuru Formunu okuyup)

Üyelik başvuruları en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunda görüşülerek, karara bağlanmakta ve üye adayına üyelik durumu bildirilmektedir. Üyeliği kabul edilen, üye adaylarının, giriş aidatı ve üyeliğe kabul edildiği aydan başlayan aidatını, ilgili hesaba yatırması ile üyeliği resmiyet kazanmaktadır.


YERMAM üyeliğinin madencilik profesyoneline kazandıracakları şunlar olacaktır:

 • Profesyonel üye ve takiben UMREK Yetkin Kişisi olma imkanı,
 • Uluslararası düzeyde bir meslek örgütü üyesi olarak, madencilik sektöründeki Yetkin Kişilerin oluşturduğu bir topluluğun bir ferdi olmak,
 • YERMAM’ın eğitimlerinden faydalanarak, Mesleki Gelişiminde önemli aşamalar kaydetmek,
 • Mesleki ağ kurma potansiyeli ile yetkinliğine uygun iş bulmakta avantajlı olmak,
 • YERMAM Profesyonel üyelerinin mentorlüğünden faydalanmak,
 • Kurumsal üyeler ve Madencilik sektörününün en önemli kuruluşlarında görev yapan üyeler ile temasta olmak,
 • YERMAM Genel Kurulunda Oy Kullanma Hakkı.

2.PROFESYONEL ÜYE

Profesyonel Üyelik, UMREK Yetkin Kişi’lik (QP/CP/YK) için ikinci adım olmaktadır. Kendini profesyonel üyeliğe ve UMREK Yetkin Kişiliği’ne hazır gören, YERMAM üyesi YERMAM Profesyonel Üyeliği için başvurabilir. Profesyonel üye adayının mesleği ile ilgili bir uzmanlık alanında en az 7 yıllık fiili tecrübesinin olması ve Mesleki Gelişimi için çaba göstermeye yatkın olması gerekir. Bu aşamada başvuru için şunlar gerekmektedir:

 • Profesyonel Üyelik Başvuru Dilekçesi (UMREK Yetkin Kişilik Başvurusunu içerebilir),
 • Detaylandırılmış ve güncellenmiş özgeçmiş,
 • Mesleki Gelişime ait Belge ve Dokümanlar,
 • 2 adet YERMAM Profesyonel Üyesine ait Referans Mektubu,
 • Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir),
 • KVKK (Kişisel Verileri Koruma kanunu) Açık Rıza Beyanını İmzalamak (YERMAM KVKK Yönergesi, Bilgilendirme Metni ve Başvuru Formunu okuyup)

Not: Üyenin, üyeliğe başvurduğu tarih ile profesyonel üyeliğe başvurduğu tarih arasındaki sürede özgeçmişi ve mesleki gelişiminde meydana gelen hususların belirtilmesi ve bunlara ait belgelerin başvuruya eklenerek, özgeçmişini detaylandırması beklenmektedir. Profilinde değişiklik olması halinde, fotoğrafını yenilemesi yararlı olacaktır. Adres, işyeri, iletişim bilgileri gibi değişikliklerin zamanında bildirilmiş olduğu varsayılmaktadır. Profesyonel üye adayının ve referanslarının aynı zamanda, YERMAM üye aidat borcu olmaması gerekmektedir.

Profesyonel üye adayının başvurusu, YERMAM tarafından oluşturulmuş, Profesyonel Üye Değerlendirme Komisyonu tarafından değrlendirilmekte, gerek görülmesi halinde mülakat yapılmaktadır. Komisyon gerekli görmesi halinde, değerlendirme bir Alt Komitede görüşülebilmektedir. Değerlendirme sonucunda Komisyonun raporu, Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Profesyonel üyelik, Profesyonel Üye Giriş Aidatı ve ilk profesyonel üye aylık aidatının ilgili hesaba yatırılması ile resmiyet kazanmaktadır. Profesyonel üyeliğe kabul edilen üyeye bildirim yapılmakta ve üyenin talep etmesi halinde başvurusu UMREK Yetkin Kişi adaylığı için UMREK’e sunulmaktadır.

YERMAM, UMREK tarafından tanınmış tek Sivil Toplum Kuruluşu (STK)’dur. Bu, YERMAM profesyonel üyeleri arasından UMREK tarafından uygun bulunanların UMREK Yetkin Kişi’si olarak atanma fırsatını sağlar. Üye, bir aidiyet ve yetkinlik göstergesi olan YERMAM Profesyonel Üyeliği ünvanını kullanarak UMREK Yetkin Kişi başvurusunu yapabilir.

YERMAM Profesyonel Üyesi mesleki gelişimine aksatmadan devam etmeli, özgeçmişindeki ve mesleki gelişimdeki değişiklikleri mutlaka dosyasına eklenmesi için YERMAM’a bildirmelidir. Bilgilendirmeyi yapması, ileride sahip olacağı UMREK Yetkin Kişiliği açısından yarar sağlayacaktır. Diğer yandan, aidatlarını düzenli olarak ödemesi, ve Etik Kurallara bağlı kalması zorunludur.


YERMAM Profesyonel Üyeliğinin madencilik profesyoneline kazandıracakları şunlar olacaktır:

 • YERMAM Profesyonel Üyeliği Ünvanı,
 • UMREK Yetkin Kişisi olma imkanı,
 • Uluslararası düzeyde bir meslek örgütü üyesi olarak, madencilik sektöründeki Yetkin Kişilerin oluşturduğu bir topluluğun bir ferdi olmak,
 • YERMAM’ın eğitimlerinden faydalanarak, Mesleki Gelişiminde önemli aşamalar kaydetmek,
 • Mesleki ağ kurma potansiyeli ile yetkinliğine uygun iş bulmakta avantajlı olmak,
 • Kurumsal üyeler ve Madencilik sektörününün en önemli kuruluşlarında görev yapan üyeler ile temasta olmak,
 • YERMAM Genel Kurulunda Oy Kullanma Hakkı.

3.KURUMSAL ÜYE

Madencilik alanında veya maden üretimi, cevher işleme gibi endüstri alanlarında faaliyet gösteren veya önemli faaliyetlerinin çoğunu madencilik alanında yürüten tüzel kişilikler, kamu kurum ve kuruluşları Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Üye olarak kabul edilebilir.

YERMAM Kurumsal Üye Başvurusu için gerekenler şunlardır:

 • Kurumsal Üyelik Başvuru Formu,
 • Kuruluşun imza sirküleri,
 • Ticaret Sicili Gazetesi (iştigal alanını gösterir),
 • Firmaya ait broşür ve tanıtıcı dökümanlar (varsa),
 • Firmayı YERMAM’da temsil edecek, kişinin adı ve iletişim bilgileri.

Kurumsal üyelik başvurusunda bulunan adayın talebi, ilk Yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Kurumsal Üyeliği onaylanan adaya bildirim yapılır. Kurumsal Üyelik, Kurumsal Üye Giriş Aidatı ve ilk kurumsal üye aylık aidatının ilgili hesaba yatması ile resmiyet kazanmaktadır.


YERMAM'ın Kurumsal Üyelerinin Sahip Olacağı Haklar Şunlardır:

 • YERMAM'ın amaçları uğrunda faaliyet göstermesinde katkı koymanın onuru,
 • Kurumsal üyenin istihdam ettiği profesyonelin Yetkin Kişi ünvanını kazanmasının teşvik edilmesi ve YERMAM profesyonel üyeleri tarafından gerekli görülmesi/talep edilmesi halinde mentörlük yapılması,
 • Kurumsal üyenin kendini, yetkinliğini, varsa ürünlerini ve faaliyetlerini, YERMAM'ın diğer üyelerine (üye, profesyonel üye, onursal üye, kurumsal üye) tanıtması imkanı,
 • YERMAM internet sitesinde kurumsal üyenin logosunun ana sayfada yer alması,
 • YERMAM İnternet sitesinde kurumsal üyenin sitesine bağlantı verilmesi,
 • YERMAM eğitim ve toplantı salonunda, Kurumsal Üyelerin logolarının sergilenmesi,
 • YERMAM sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde, kurumsal üyenin faaliyetlerine dair haberlere yer verilmesi,
 • YERMAM eğitimlerinde, eğitim ile ilgili konuda faaliyeti olan kurumsal üyenin bu faaliyetini tanıtması için konuşma hakkı verilmesi,
 • YERMAM’ın amaçları doğrultusunda istenilen kaliteyi sağlaması koşuluyla doğrudan eğitim vermesinin (ücretli, ücretsiz, webinar v.b.) sağlanması,
 • Kurumsal üyenin personeline ücretli eğitimlerde üyelik indiriminin sağlanması,
 • Kurumsal üye temsilcisine Genel Kurulda oy hakkının verilmesi.

4.ONURSAL ÜYE

YERMAM’a maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış olanlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir.


5.FAHRİ ÜYE OLARAK ADAY VE ÖĞRENCİ ÜYE

YERMAM, fahri üyelik olarak Aday Üye ve Öğrenci Üye olarak iki farklı statüye sahiptir.


5.1.Aday Üye:

Meslekte üye olmak için yeterli süreyi henüz doldurmamış profesyoneller, müracaat ettiklerinde YERMAM Yönetim Kurulu kararı ile aday üye olabilirler. Aday üyelerde aranan şartlar meslekteki tecrübe süresi hariç, üyelik şartları ile aynıdır. Başvuru belgeleri, üyelikle aynıdır.

Aday üyeler, aday üyelikleri boyunca aidat ödemezler ve Genel Kurulda oy kullanma hakları bulunmamaktadır. YERMAM eğitimleri ve etkinliklerine katılma, YERMAM faaliyetlerine katkıda bulunma hakları vardır.

Aday üye, meslekteki süresi YERMAM üyeliği için gerekli olan süreyi doldurduğunda otomatik olarak bu unvanı kaybeder. YERMAM üyeliği için müracaat hakkı saklıdır.


5.2.Öğrenci Üye:

Yerbilimleri, madencilik, metalürji (Cevher hazırlama, Cevher zenginleştirme) ve kariyerini madencilik alanında sürdürmeyi planlayan lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan üç ve dördüncü sınıf öğrenciler, müracaat ettiklerinde YERMAM Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler.

Öğrenci üyeler, öğrenci üyelikleri boyunca aidat ödemezler ve Genel Kurulda oy kullanma hakları bulunmamaktadır. YERMAM eğitimleri ve etkinliklerine katılma, YERMAM faaliyetlerine katkıda bulunma hakları vardır.

Öğrenci üye, öğrenciliği bittiğinde otomatik olarak bu unvanı kaybeder. YERMAM aday üyeliği için müracaat hakkı saklıdır.