YERMAM’ın kuruluşu, Ulusal Maden, Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu (UMREK)’nun kuruluşuna dayanmaktadır. UMREK Ulusal Maden, Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu, 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 6745 Sayılı Torba Kanunun 38. Maddesi gereği uluslararası arama/kaynak/rezerv raporlama standartları kurumu olan CRIRSCO ile çalışmak üzere; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nin bir birimi olarak kurulmuştur.

Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM), 4.12.2017 tarih, 2017/11211 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yer bilimleri, madencilik ve metalürji (cevher hazırlama, cevher zenginleştirme) alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek, UMREK ile işbirliği yapmak ve konusunda uluslararası faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş bir mesleki Birliktir.

UMREK, CRIRSCO standartlarında kurulmuş bir madencilik profesyonelleri meslek örgütü olan, YERMAM’ı, üyeleri arasından uygun olanları Yetkin Kişi olarak atamak üzere akredite etmiştir. YERMAM, uzmanlık alanında en az yedi yılık fiili tecrübesi olan madencilik profesyonellerinden, talep edenleri UMREK’e aday olarak bildirmektedir. UMREK’in değerlendirmesi sonucu vasıfları uygun olan adaylar, Yetkin Kişi olarak atanmaktadırlar.

Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği, Türkiye madencilik sektöründe faaliyet gösteren kurumları ve profesyonelleri temsil eden ulusal, özel, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir birliktir.

Birlik, madencilik sektöründe sürdürülebilir kalkınmayı ve daha iyi koşullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının teşvik edilmesini; araştırmaları-geliştirmeleri ve mevcut en iyi teknolojilerin kullanımını destekleyerek teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Madencilik sektöründe karşılaşılan zorlukların tartışılmasının yanı sıra fikir ve bilgi alışverişi de YERMAM açısından çok önemlidir. Diğer bir temel amaç ise madencilik sektöründe yer alan insan kaynaklarının teknolojik kabiliyetini artırmaktır.

Türkiye’de bu tür bir birlik kurulması yurtdışında geniş yankı uyandıracak ve Türkiye’nin madencilik ve jeolojik sektörüne yabancı yatırımların daha aktif bir şekilde ilgisini çekecek ve Türkiye’nin Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi (CRIRSCO) tarafından tanınmasını sağlayacaktır.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu tarafından geliştirilen UMREK Kodunun, CRIRSCO tarafından tam olarak uluslararası standartlara uygun olarak kabul edilmesiyle, bağımsız uzmanların profesyonel bir organizasyonunun oluşturulması ve bu bağlamda Sertifika verilecek “Yetkin Kişiler”in ulusal enstitüsünün ortaya çıkışı önemli bir adım olacak ve Türkiye uzmanlarının küresel jeoloji ve maden topluluklarına entegrasyonu sağlanacaktır.

YERMAM’in birincil önceliği, sektör uzmanlarının UMREK Kodu ile daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk madencilik profesyonellerinin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır.